ความเป็นมากระท่อมเต่ารีสอร์ต

“ถ้าเราไม่เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา เราก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา ในภาวะวิกฤติแบบนี้เราจะเลือกเป็นส่วนไหน”

 

  ด้วยปณิธานและความเชื่อของคุณใหม่ วีรณัฐ  โรจนประภา์ ที่เชื่อว่าปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเราในปัจจุบันนั้นล้วนเกิดมาจากระบบทุนนิยมที่มุ่งแต่แสวงหากำไรโดยมีความโลภเป็นที่ตั้ง คอยแต่แสวงหาอำนาจมารักษาผลประโยชน์ส่วนตนและใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือให้คนเข้ามายอมรับตัวเอง ซึ่งสิ่งนี้ทำให้คนหลงติดกับวัตถุนิยมมากมาย คุณวีรณัฐจึงอยากมีส่วนในการแก้ไขและพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยได้ยึดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นตัวขับเคลื่อนสังคมชุมชนและมุ่งเน้นให้คนในสังคมชุมชนสามารถปกครองตนเองได้บนฐานความรู้ที่แท้จริง
     


 

กระ่ท่อมเต่า จึงได้ก่อกำเนิดขึ้นมา เป็นสถานที่ท่ามกลางธรรมชาติ ที่พักกาย พักใจให้เกิดความสุขสงบอย่างแท้จริง เพื่อพัฒนาต่อยอดสังคมและชุมชนให้มีรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้สังคมเรามีความมั่นคงและมีความรักในธรรมชาติเพื่อนำไปสู่การพัฒนาความสมบูรณ์ทั้งด้านทางร่างกายและจิตใจไปพร้อมกัน  

โครงการกระท่อมเต่า เป็นจุดที่หลอมรวม จากวิสัยทัศน์การทำงานของคุณวีรณัฐ คือการ “สอนให้รู้ ทำให้ดู อยู่ให้เห็น” เพื่อช่วยในการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน จึงได้นำองค์ความรู้วิชาการด้านสังคมสงเคราะห์ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมผ่านทางวิสัยทัศน์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

     
ด้านสอนให้รู้ ได้ดำเนินการผ่านทาง บริษัทคิดใหม่ โดยใช้แนวคิดปรัชญาชีวิตตื่นรู้ มุ่งเน้นเป็นแหล่งศึกษาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและองค์กรอย่างยั่งยืน  
     
ด้านทำให้ดู มุ่งเน้นพัฒนาใน 3 มิติด้วยกัน โดยมิติที่ 1 ด้านการศาสนาและวัฒนธรรม ผ่านทางมูลนิธิบ้านอารีย์ เริ่มต้นจากการเป็นสถานที่ทำงานของกลุ่ม
ญาติธรรมที่มีใจอุทิศทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาจากจุดเริ่มต้นที่เป็นสถานที่ ทำงานเบื้องหลัง โดยเปิดให้ผู้สนใจอื่นๆ เข้ามาศึกษาสื่อที่นำมารวบรวม เพื่อทำงานนั้นได้ขยายวงได้ก่อประโยชน์กับชุมชนจนพัฒนาขึ้นเป็นห้องสมุด ธรรมะ จนปัจจุบันได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิบ้านอารีย์ 
 
     
มิติที่ 2 ด้านสังคมชุมชน ผ่านทาง “สมาคมบ้านปันรัก” สมาคมเพื่อกิจกรรมงานสาธารณประโยชน์ ศูนย์รวมแห่งการบูรณาการความรู้และการสร้างเครือข่ายสังคมของผู้สูงอายุ  
     
มิติที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ ผ่านทาง ไร่กระต่าย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ไร่เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เป็นไร่เกษตรอินทรีย์ให้ชุมชนมาเรียนรู้ เป็นแหล่งความรู้ในภาคปฏิบัติกลับสู่วิถีธรรมชาติ ทำไร่ ทำนา ทำเกษตรแบบพอเพียง
 
     
ด้านอยู่ให้เห็น ผ่านทางความสุขที่จิตอาสาและผู้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับเมื่อร่วมกิจกรรมกับสถาบันคิดใหม่ มูลนิธิบ้านอารีย์ สมาคมบ้านปันรัก ไร่กระต่าย
และต่อยอดมาถึงกระท่อมเต่าแห่งนี้
 
   
   
 
 
 
ผลงานด้านการเขียน :

เล่มที่ 1 คิดใหม่...รีไทร์
เล่มที่ 2 เศรษฐีใหม่เป็นง่ายนิดเดียว
เล่มที่ 3 มองมุมใหม่ ใสบริสุทธิ์
เล่มที่ 4 คิดใหม่...สู่การตื่นรู้
 
     คุณวีรณัฐ พร้อมที่จะก้าวเดินทางบนความเชื่อมั่นกับการเดินทางเพื่อสังคม เผยแผ่ธรรมะ เดินหน้าสร้างวิถีชุมชนแห่งการแบ่งปันให้ขยายตัวขึ้นในสังคมไทยเพื่อให้เป็นสังคมสีขาวต่อไป

 

 

 

เครือข่าย

       

Contact Us

Email: theturtlehut@hotmail.com

: พิมพ์ The Turtle Hut 

ที่ตั้งรีสอร์ต เขาค้อ
Tel: 056-750-075